73. Olimpiada Fizyczna

REGULAMIN

Podstawę organizacji Olimpiady Fizycznej, zwanej dalej Olimpiadą lub OF, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

Uprawnienia laureatów/ek i finalistów/ek Olimpiady określa § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Organizacja zawodów Olimpiady fizycznej możliwa jest dzięki finansowaniu z dotacji MEiN, nieodpłatnemu wkładowi pracy członków/iń Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych oraz niematerialnemu wsparciu różnych instytucji naukowych.

Celem zawodów Olimpiady Fizycznej jest propagowanie wiedzy fizycznej, rozbudzenie zamiłowania do fizyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży.

§ 1. OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR
 • 1.1. Organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo Fizyczne z siedzibą w Warszawie, Nr w KRS: 0000051642, NIP 526-23-85-038, REGON 000809167, Adres ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, tel. 22 5532 856, tel./faks: 22 6212668, ptf@fuw.edu.pl
 • 1.2. Zadania Organizatora:
  • a) powoływanie członków Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych;
  • b) rozwiązywanie problemów i sporów;
  • c) w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Komitetu Głównego wprowadzanie zmian do regulaminu i programu Olimpiady;
  • d) działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.
 • 1.3. Organizator ma prawo do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady.


§ 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OLIMPIADY
 • 2.1. Olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym (Komitet Główny i Komitety Okręgowe). Za poziom merytoryczny i organizację zawodów odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Fizycznej oraz trzynaście Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej powoływanych przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Obszar działania Komitetów Okręgowych podany jest w załączniku.
 • 2.2.Komitet Główny Olimpiady (KGOF).
  • 2.2.1. Komitet Główny Olimpiady (KGOF) oraz jego Przewodniczący/a powoływany jest przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. w skład KGOF wchodzą: Przewodniczący/a, Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej, Kierownik/iczka Organizacyjny/a, Sekretarz/rka naukowy/a do spraw zadań teoretycznych, Sekretarz/rka naukowy/a do spraw zadań doświadczalnych, Sekretarz/rka do spraw informatycznych oraz pozostali/ły członkowie/inie.
  • 2.2.2 KGOF funkcjonuje według następujących zasad:
   • a) KGOF decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, układa zadania, przyznaje tytuły finalistów/ek i laureatów/ek, rozstrzyga odwołania;
   • b) w sytuacjach nadzwyczajnych KGOF może podejmować decyzje w innych sprawach dotyczących Olimpiady, w szczególności nieujętych w niniejszym Regulaminie;
   • c) KGOF podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków/iń. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego/ej;
   • d) w przypadku, gdy zebranie się KGOF nie jest możliwe, a podjęcie decyzji jest konieczne, prawomocne decyzje może podjąć trzech spośród następujących członków KGOF: Przewodniczący/a, Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej, Kierownik/czka Organizacyjny/a, Sekretarz/rka naukowy/a do spraw zadań teoretycznych, Sekretarz/rka naukowy/a do spraw zadań doświadczalnych. Decyzje podjęte w tym trybie nie mogą dotyczyć kwalifikacji do zawodów III stopnia oraz przyznawania tytułów laureata/ki;
   • e) Decyzje KGOF dotyczące zatwierdzania treści zadań wszystkich stopni, kryteriów ocen, kwalifikacji do zawodów III stopnia, przyznawania tytułów, ujawniania nazwisk autorów/ek prac i odwołań są protokołowane;
   • f) w przypadku nieobecności Przewodniczącego/ej wszystkie jego/jej funkcje sprawuje Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej. Posiedzenia KGOF może prowadzić również członek/ini KGOF wyznaczony/a przez Przewodniczącego/ą.
 • 2.3. Komitety Okręgowe.
  • 2.3.1. Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej (KOOF) powoływane są przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Do zadań KOOF należą:
   • a) przeprowadzenie zawodów pierwszego stopnia;
   • b) sprawdzenie rozwiązań zadań zawodów pierwszego stopnia nadesłanych przez uczestników/iczki;
   • c) przeprowadzenie kwalifikacji uczestników/iczek do udziału w części teoretycznej drugiego stopnia;
   • d) przeprowadzenie części teoretycznej zawodów drugiego stopnia;
   • e) przeprowadzenie kwalifikacji uczestników/iczek do udziału w części doświadczalnej drugiego stopnia;
   • f) przeprowadzenie części doświadczalnej drugiego stopnia.
  • 2.3.2. Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej mają swoje siedziby w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.


§ 3. UCZESTNICY/ICZKI OLIMPIADY
 • 3.1. Uczestnikami/iczkami Olimpiady mogą być uczniowie/ennice czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć — za zgodą odpowiedniego KO OF — uczniowie/ennice rekomendowani/e przez wojewódzkie komisje konkursowe jako laureaci/tki konkursów oraz inni/e uczniowie/ennice rekomendowani/e przez swoje szkoły.
 • 3.2. W indywidualnych przypadkach KGOF może wyrazić zgodę i ustalić zasady organizacyjne udziału w Olimpiadzie uczniów/ennice nie będących obywatelami/kami Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniów/ennic mających obywatelstwo RP, ale będących uczniami/ennicami szkół zlokalizowanych poza terytorium RP. Zasady te nie mogą naruszać niniejszego regulaminu, ani wymagań merytorycznych obowiązujących uczniów/ennice szkół krajowych mających obywatelstwo polskie.
 • 3.3. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik/czka powinien/nna:
  • a) zarejestrować się za pośrednictwem strony KGOF www.kgof.edu.pl;
  • b) dostarczyć rozwiązanie co najmniej jednego zadania zawodów I stopnia.
 • 3.4. Uczestnicy/iczki zobowiązani są do:
  • a) przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady;
  • b) informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.
 • 3.5. Prawa uczestnika/iczki:
  • a) udział w Olimpiadzie jest dobrowolny;
  • b) uczestnikom/iczkom zawodów II i III stopnia Olimpiada zwraca koszty podróży z miejsca zamieszkania na zawody i z powrotem oraz koszty wyżywienia i noclegów w czasie zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • c) uczestnik/iczka ma prawo do składania odwołań od decyzji KOOF i KGOF. Tryb odwoławczy omówiony jest w paragrafie 6.;
  • d) przystąpienie do Olimpiady jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i zgodą na publikację wyników na stronie Olimpiady;
  • e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie.


§ 4. ORGANIZACJA ZAWODÓW
 • 4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
  • 4.1.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny.
  • 4.1.2. Zawody są trójstopniowe.
  • 4.1.3. Podstawę do kwalifikowania uczestników/iczek Olimpiady do zawodów wyższego stopnia, przyznawania tytułów i nagród oraz kwalifikowania do reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną stanowią wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w danej edycji Olimpiady. Wyniki uzyskane we wcześniejszych edycjach Olimpiady bądź innych olimpiadach, konkursach itp. nie są brane pod uwagę.
 • 4.2. Zawody I stopnia.
  • 4.2.1. Zawody I stopnia składają się z dwóch części.
  • 4.2.2. Zadania zawodów I stopnia są publikowane na stronie internetowej KGOF www.kgof.edu.pl.
  • 4.2.3. Uczniowie/ennice rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, tablic, itp. Nauczyciel/ka może udzielać uczniowi/ennicy wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania.
  • 4.2.4. Rozwiązania zadań uczniowie/ennice przesyłają:
   • a) w formie papierowej na adres KOOF właściwego ze względu na adres szkoły, do której uczestnik/iczka uczęszcza
   • lub
   • b) w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) przez platformę internetową Olimpiady Fizycznej.
   W sytuacji gdy uczestnik/iczka dostarczy rozwiązania w więcej niż jednej formie (spośród opisanych powyżej), które będą różnobrzmiące oraz nie wskaże (przy wysyłaniu), która wersja jest poprawna, zostanie zdyskwalifikowany/a. Terminy przesyłania rozwiązań są podawane wraz z treścią zadań. Jako data przesłania uznawana jest: data potwierdzenia nadania koperty z rozwiązaniami albo godzina i dzień przesłania rozwiązania przez platformę internetową KGOF.
  • 4.2.5. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia oceniane są według procedury opisanej w par. 4 ust. 5.
 • 4.3. Zawody II stopnia.
  • 4.3.1. Do zawodów II stopnia – części teoretycznej – oraz zawodów II stopnia – części doświadczalnej – uczniowie/ennice są kwalifikowani przez KOOF. Kwalifikacja do zawodów II stopnia – części teoretycznej – odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań części 1. oraz części 2. zawodów I stopnia. Kwalifikacja do zawodów II stopnia – części doświadczalnej – odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań zawodów II stopnia – części teoretycznej.
  • 4.3.2. KOOF powiadamia uczestników/iczki o wynikach kwalifikacji do każdej tury zawodów II stopnia oraz o miejscu i dokładnym terminie tych zawodów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Informacje te uczestnicy/iczki mogą również uzyskać bezpośrednio we właściwym KOOF. O wynikach kwalifikacji do zawodów powiadamiane są również szkoły, do których uczęszczają uczestnicy/iczki.
  • 4.3.3. Minimum kwalifikujące do każdej części zawodów II stopnia — takie samo dla wszystkich okręgów — ustalają KOOF w porozumieniu z KGOF.
   Liczba zawodników/czek kwalifikowanych do części teoretycznej zawodów II stopnia jest nie mniejsza niż 50% liczby zawodników/czek, którzy/re (w skali kraju) nadesłali/ły rozwiązania obu części zawodów I stopnia. Liczba zawodników/czek kwalifikowanych do części doświadczalnej zawodów II stopnia jest nie mniejsza niż 30% liczby uczestników/czek zawodów II stopnia.
  • 4.3.4. KGOF może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do części doświadczalnej zawodów II stopnia dodatkowo do trzech zawodników/iczek, którzy w danym okręgu uzyskali najwięcej punktów w części teoretycznej zawodów II stopnia, jeśli w danym okręgu minimum kwalifikujące do dalszych zawodów przekroczyło mniej niż trzech zawodników/iczek.
  • 4.3.5. W czasie zawodów II stopnia wszyscy uczestnicy/iczki otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań. w przypadkach wyjątkowych, jak np. klęsk żywiołowych i innych sytuacjach związanych z działaniem siły wyższej, które uniemożliwiłyby części uczestników/iczek udział w zawodach w przewidzianym terminie, KGOF może od tej zasady odstąpić.
  • 4.3.6. Zawody II stopnia rozgrywane są anonimowo: uczestnicy/iczki opatrują swoje prace jedynie numerami wylosowanymi przed rozpoczęciem zawodów, a ujawnienie nazwisk autorów prac następuje dopiero po zakończeniu klasyfikacji.
  • 4.3.7. Zawody II stopnia rozgrywane są w dwóch turach – teoretycznej i doświadczalnej – obie w miastach, w których mają swoje siedziby KOOF.
   W przypadku klęsk żywiołowych, zagrożeń publicznego zdrowia lub życia, itp. KGOF może podjąć generalną decyzję o zmianie miejsca zawodów. W szczególności zmienić formę zawodów na internetową lub rozproszoną (w wybranych placówkach oświatowych w regionach).
  • 4.3.8. Zawody każdej z części zawodów II stopnia rozgrywane są w tym samym dniu we wszystkich okręgach. Godziny rozpoczęcia zawodów wyznaczają KOOF biorąc pod uwagę lokalne warunki komunikacyjne itp. Dopóki zawody nie rozpoczną się we wszystkich okręgach zawodnicy/iczki nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których odbywają się zawody. Godzina ta jest wyznaczana przez KGOF, po konsultacji z KOOF i jest podawana zawodnikom/iczkom przed rozpoczęciem zawodów.
  • 4.3.9. Rozwiązania zadań zawodów II stopnia oceniane są według procedury opisanej w par. 4 ust. 5.
  • 4.3.10. W czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy/iczki mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:
   • a) własny kalkulator naukowy niebędący kalkulatorem graficznym ani kalkulatorem programowalnym; niedopuszczalne jest używanie funkcji kalkulatora umożliwiających wyznaczanie parametrów dopasowania przy użyciu regresji liniowej bądź pokrewnych metod;
   • b) własnych podręczników szkolnych (z aktualnej listy podręczników szkolnych MEiN);
   • c) do 100 kartek A4 (lub mniejszych) (zapisanych jedno– lub dwustronnie) z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi, zszytymi notatkami (w formie zeszytu, segregatora); przygotowując te notatki uczestnik/iczka może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne.
   W czasie zawodów uczestnicy/iczki nie mogą mieć żadnych urządzeń zewnętrznych zasilanych elektrycznie za wyjątkiem wymienionego wyżej kalkulatora oraz ewentualnie prostego zegarka wyposażonego wyłącznie w funkcję pokazywania bieżącej godziny/daty.
  • 4.3.11. W czasie wykonywania doświadczenia w części doświadczalnej zawodów zawodnicy/iczki mogą używać wyłącznie materiałów i przyrządów opisanych w treści zadania i dostarczonych przez organizatorów. Zawodnicy/iczki zobowiązani/e są do stosowania się do instrukcji organizatorów dotyczących sposobu używania dostarczonych materiałów i przyrządów.
 • 4.4. Zawody III stopnia.
  • 4.4.1. Do zawodów III stopnia uczestnicy/iczki są kwalifikowani/e przez KGOF na podstawie ujednoliconych ocen za rozwiązanie zadań II stopnia wystawionych przez recenzentów/tki wyznaczonych przez KGOF.
  • 4.4.2. Do zawodów III stopnia dopuszczanych jest nie więcej niż 80 uczestników/iczek, którzy/re uzyskali/ły łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4 pkt. 3.
  • 4.4.3. W szczególnych przypadkach KGOF może ustalić minimalną ocenę kwalifikującą do zawodów III stopnia według innego kryterium.
  • 4.4.4. KGOF powiadamia uczestników/iczki o wynikach kwalifikacji do zawodów III stopnia oraz o miejscu i dokładnym terminie tych zawodów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Informacje te uczestnicy/iczki mogą również uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej KGOF.
  • 4.4.5. Wszyscy/stki zakwalifikowani/e do zawodów III stopnia uczestniczą w części doświadczalnej i teoretycznej, które są rozgrywane w ciągu dwóch kolejnych dni.
  • 4.4.6. W czasie zawodów III stopnia stosuje się odpowiednio zasady opisane w punktach 4.3.5., 4.3.6., 4.3.9., 4.3.10. i 4.3.11.
  • 4.4.7. O kolejności miejsc decyduje łączna ocena za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia. w przypadku uzyskania jednakowych ocen przez kilku uczestników/iczki rozstrzygają oceny, które uzyskali w zawodach II stopnia, a jeśli oceny te również są takie same, to przyznawane są miejsca ex aequo.
 • 4.5. Zasady oceniania rozwiązań zadań.
  • 4.5.1. KGOF opracowuje Wytyczne odnośnie cząstkowej punktacji za poszczególne stopnie rozwiązania zadań.
  • 4.5.2. Rozwiązania zadań w zawodach I stopnia i części teoretycznej II stopnia oceniane są przez recenzentów/tki wyznaczonych/e przez KOOF.
  • 4.5.3. Rozwiązania zadań zawodów części doświadczalnej II stopnia i zawodów III stopnia oceniane są przez recenzentów/tki wyznaczonych/e przez KGOF.
  • 4.5.4. Każde rozwiązanie zadania części 1. zawodów I stopnia sprawdzane jest przez jednego/ą recenzenta/tkę w skali od 0 do 4 punktów. Dopuszcza się, by rozwiązania różnych zadań sprawdzały różne osoby.
  • 4.5.5. Poczynając od części II zawodów i stopnia, stosuje się następującą procedurę:
   • a) Wszystkie rozwiązania danego zadania (w przypadku zawodów I stopnia oraz części teoretycznej zawodów II stopnia – w danym okręgu) sprawdzane są przez tych/te samych/e dwóch/ie recenzentów/tki. Dopuszcza się, by rozwiązania różnych zadań sprawdzały różne osoby.
   • b) Recenzenci/tki sprawdzają rozwiązania niezależnie od siebie, a na pracach nie mogą czynić żadnych notatek, uwag. itp., ani wpisywać przyznanych ocen.
   • c) Rozwiązania zadań teoretycznych oceniane są przez każdego/ą recenzenta/tkę w skali od 0 do 10 punktów, a rozwiązania zadań doświadczalnych – w skali od 0 do 20 punktów. Ocen ułamkowych nie stosuje się.
   • d) Po sprawdzeniu wszystkich prac recenzenci/tki uzgadniają oceny. Oceny uważa się za uzgodnione, jeśli różnica ocen przyznanych przez dwóch/ie recenzentów/tki jest nie większa niż 1 punkt w przypadku zadań teoretycznych i nie większa niż 2 punkty w przypadku zadań doświadczalnych. Protokół zawierający uzgodnione oceny recenzenci/tki oddają wraz z rozwiązaniami zadań uczestników/iczek do odpowiedniego KOOF (w przypadku zawodów I stopnia oraz części teoretycznej zawodów II stopnia) lub KGOF (w przypadku części doświadczalnej zawodów II stopnia oraz zawodów III stopnia).
   • e) Za łączną ocenę pracy uczestnika/iczki w zawodach danego stopnia przyjmuje się sumę ocen wystawionych przez dwoje recenzentów/tek za rozwiązania wszystkich zadań danego stopnia zawodów. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika/iczkę rozwiązania danego zadania za ocenę tego rozwiązania przyjmuje się 0 punktów. W przypadku nieobecności uczestnika/iczki w zawodach danego stopnia za łączną ocenę pracy tego/tej uczestnika/iczki przyjmuje się 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za każde z zadań teoretycznych wynosi 20, a za każde z zadań doświadczalnych – 40.
   • f) KGOF może ustalić maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie konkretnego zadania na innym poziomie niż wymieniony powyżej, jednocześnie modyfikując skalę ocen stosowaną do tego rozwiązania. Maksymalna ocena, którą za rozwiązanie danego zadania można uzyskać, podawana jest wraz z treścią zadania.
  • 4.5.5. Za łączną ocenę pracy uczestnika/iczki w zawodach danego stopnia przyjmuje się sumę ocen za rozwiązania wszystkich zadań danego stopnia zawodów.
  • 4.5.6. Przy ocenianiu zadań przyjmuje się zasadę, że uczestnik/iczka powinien/nna udowodnić zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych.
  • 4.5.7. KOOF przesyłają do KGOF rozwiązania zadań teoretycznych i doświadczalnych wszystkich uczestników/iczek zawodów II stopnia – części doświadczalnej. W celu pełnego ujednolicenia kryteriów oceniania uczestników/iczek z różnych okręgów recenzenci/tki wyznaczeni/one przez KGOF oceniają raz jeszcze wszystkie przesłane rozwiązania zadań według zasad opisanych powyżej.


§ 5. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 • 5.1. Zawody II i III stopnia będą organizowane w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały możliwości wzięcia udziału w zawodach osobom z niepełnosprawnością. W przypadku istotnych problemów zdrowotnych, wymagających indywidualnych warunków egzaminu, uczestnik/czka powinien/nna razem ze zgłoszeniem przedstawić zaświadczenie lekarskie, aby KGOF mógł podjąć decyzje o sposobie przeprowadzenia indywidualnego egzaminu. Ponadto możliwe jest:
  • a) udostępnienie treści zadań wydrukowanych większą czcionką (dla osób niedowidzących);
  • b) rozwiązywanie zadań w wydzielonych pomieszczeniach (dla osób ze spektrum autyzmu).
 • 5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe nie są podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
 • 5.3 Podczas ustalania terminarza Olimpiady organizatorzy porozumiewają się z organizatorami Olimpiad zbliżonych tematycznie i starają się uniknąć pokrywających się terminów zawodów.
 • 5.4. Dyskwalifikacja
  • 5.4.1. Wszelkie decyzje dotyczące dyskwalifikacji zawodników/iczek podejmuje KGOF.
  • 5.4.2. Uczestnik/iczka może być zdyskwalifikowany/a na każdym etapie zawodów.
  • 5.4.3. Uczestnik/iczka może być zdyskwalifikowany/a za nieprzestrzeganie regulaminu Olimpiady.
  • 5.4.4. W przypadku stwierdzenia, że rozwiązanie któregokolwiek z zadań przedstawione przez uczestnika/iczkę Olimpiady nie było samodzielne, uczestnik/iczka zostaje zdyskwalifikowany/a.
  • 5.4.5. W przypadku stwierdzenia, że dane pomiarowe zawarte w rozwiązaniu któregokolwiek z zadań doświadczalnych przedstawionych przez uczestnika/iczkę Olimpiady zostały sfałszowane, uczestnik/iczka zostaje zdyskwalifikowany/a.
  • 5.4.6. W zawodach II i III stopnia uczestnik/iczka może zostać zdyskwalifikowany/a za korzystanie z niedozwolonych pomocy i niestosowanie się do instrukcji organizatorów dotyczących sposobu używania dostarczonych materiałów i przyrządów.


§ 6. TRYB ODWOŁAWCZY
 • 6.1. Odwołania od decyzji KOOF i KGOF uczestnicy/iczki zawodów, a w przypadku uczestników/iczek niepełnosprawnych również ich opiekunowie/nki prawni/e, mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.kgof.edu.pl wyników danego stopnia zawodów. Terminy ogłoszenia wyników podawane są w harmonogramie Olimpiady.
 • 6.2. Odwołanie, zawierające wskazanie kwestionowanych ocen oraz merytoryczne uzasadnienie, musi być złożone na piśmie. Odwołanie to musi być przesłane obydwoma wymienionymi niżej kanałami komunikacji
  • a) listem poleconym, przy czym terminy określone w par. 6 ust. 1 odnoszą się do daty stempla pocztowego,
  • b) pocztą elektroniczną, przy czym adresy poczty elektronicznej KOOF i KGOF podane są na stronie www.kgof.edu.pl.
 • 6.3. Zastrzeżenia dotyczące otrzymanego zestawu doświadczalnego i przygotowanego stanowiska pomiarowego w części doświadczalnej zawodów II i III stopnia muszą być zgłoszone organizatorom podczas trwania zawodów i potwierdzone przez nich na piśmie.
 • 6.4. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia – części teoretycznej – oraz zawodów II stopnia – części doświadczalnej – należy składać do właściwych KOOF.
 • 6.5. Odwołania, o których mowa w par. 6 ust. 4, są rozpatrywane przez KOOF. Odwołania rozpatrzone negatywnie KOOF przesyła wraz z rozwiązaniami zadań, których dotyczą, i uzasadnieniem decyzji do KGOF, który podejmuje ostateczną decyzję.
 • 6.6. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia oraz od wyników zawodów III stopnia należy składać do KGOF.
 • 6.7. Decyzje KGOF po rozpatrzeniu odwołań są ostateczne.


§ 7. ZAWODY SĄ PISEMNE I ELEKTRONICZNE Uczestnicy/iczki przedstawiają do oceny rozwiązania zadań zawodów I stopnia w formie elektronicznej lub pisemnej, zaś zawodów II i III stopnia w formie pisemnej. Przedstawione przez uczestników/iczki rozwiązania zadań (lub ich skany) przechowywane są przez okres co najmniej 2 lat.

§ 8. NAGRODY I UPRAWNIENIA
 • 8.1. Tytuł finalisty/tki OF otrzymują uczestnicy/iczki, którzy/re zostali/ły zakwalifikowani/e do zawodów III stopnia oraz uzyskali/ły w tych zawodach co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną w trakcie tych zawodów przez KGOF.
 • 8.2. Tytuł laureata/tki Olimpiady Fizycznej przyznawany jest tym uczestnikom/iczkom zawodów III stopnia, którzy za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej z 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac w tych zawodach, z zastrzeżeniem par. 8 ust. 4.
 • 8.3. W szczególnych przypadkach, np. znacznej dysproporcji ocen pomiędzy najlepszymi pracami, KGOF może ustalić minimalną ocenę konieczną dla uzyskania tytułu laureata/tki według innego kryterium.
 • 8.4. Uprawnienia laureatów/ek i finalistów/ek określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów/ennic i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 • 8.5. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata/tki jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 • 8.6. Laureaci/tki OF otrzymują dyplomy laureata/tki oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.
 • 8.7. Finaliści/stki OF otrzymują dyplomy finalisty/stki oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.


§ 9. OLIMPIADA MIĘDZYNARODOWA
 • 9.1 Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej wymaga zgody uczestnika/iczki.
 • 9.2. Sposób wyłaniania uczestników/iczek Olimpiady Międzynarodowej:
  • a) Do pięcioosobowej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) zapraszani są laureaci/tki według kolejności zajętych miejsc.
  • b) KGOF może zmniejszyć liczebność reprezentacji.
  • c) Warunkiem koniecznym ostatecznego zakwalifikowania jest udział w obozie przygotowawczym.
  • d) W przypadku lokaty ex aequo uniemożliwiającej jednoznaczne wyłonienie reprezentacji, dla laureatów/tek, którzy/re tę lokatę uzyskali/ły, organizowane są w trakcie obozu przygotowawczego zawody dodatkowe rozgrywane podobnie jak zawody III stopnia, tzn. prace są anonimowe i sprawdzane niezależnie przez dwóch/ie recenzentów/tki wyznaczonych przez KGOF.
  • e) Zgodnie ze statutem Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej wiek reprezentanta/tki w dniu 30 czerwca roku, w którym odbywają się zawody, nie może przekraczać dwudziestu lat.
 • 9.3. Prawa i zobowiązania uczestników/iczek Międzynarodowej Olimpiady:
  • a) KGOF pokrywa koszty przejazdu na Międzynarodowa Olimpiadę Fizyczną.
  • b) Organizatorzy MOF pokrywają koszty pobytu oraz inne miejscowe koszty.
  • c) Uczestnicy/iczki zobowiązani/e są do dołożenia starań o uzyskanie możliwie najlepszych wyników.
 • 9.4 KGOF może zapraszać laureatów Olimpiady do udziału w Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej oraz do udziału w innych konkursach poświęconych fizyce.ANEKS – REGULAMIN CZĘŚCI TEORETYCZNEJ ZAWODÓW DRUGIEGO STOPNIA OLIMPIADY FIZYCZNEJ ROZGRYWANYCH W TRYBIE ZDALNYM

 • 1. Komitet Główny może zarządzić przeprowadzenie zawodów drugiego stopnia w trybie zdalnym. Uczestnicy/iczki są powiadomieni/one o tym trybie przeprowadzenia zawodów co najmniej na miesiąc przed zawodami.
 • 2. Regulamin Olimpiady stosuje się do zawodów rozgrywanych w trybie zdalnym, z wyjątkiem punktu 4.3.8.
 • 3. Uczestnicy/iczki rozwiązują zadania u siebie w domu lub w innym wybranym pomieszczeniu. Podczas trwania zawodów w danym pomieszczeniu może znajdować się tylko uczestnik/iczka.
 • 4. Uczestnicy/iczki, którzy/re nie są w stanie zapewnić sobie pomieszczenia do własnej dyspozycji na czas trwania zawodów, proszeni są o skontaktowanie się w tej sprawie ze swoją szkołą, a w przypadku odmowy udostępnienia takiego pomieszczenia przez szkołę, z organizatorami OF – nie później, niż na dwa tygodnie przed zawodami.
 • 5. W trakcie zawodów uczestnicy/iczki muszą mieć do swojej wyłącznej dyspozycji smartfon z możliwością przekazu danych oraz komputer z dostępem do internetu, mieć podłączoną do komputera kamerę internetową, mikrofon i głośnik. Urządzenia te służą do komunikacji z organizatorami Olimpiady. Wykorzystanie tych urządzeń do innych celów jest niedozwolone.
 • 6. Uczestnicy/iczki muszą podać organizatorom Olimpiady numer telefonu, z którego będą korzystać podczas zawodów.
 • 7. Nie później niż na dwa tygodnie przed zawodami uczestnicy/iczki zostaną poinformowani/e, poprzez podanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej KGOF, o szczegółach rozgrywania zawodów w trybie zdalnym, w tym jakie aplikacje są niezbędne do przeprowadzenia zawodów oraz adresy internetowe używane podczas zawodów. Uczestnicy/iczki są zobowiązani/e do zainstalowania wymaganych aplikacji oraz odpowiedniego ich skonfigurowania i sprawdzenia, że działają one poprawnie.
 • 8. Osoby, które ze względów zdrowotnych muszą korzystać z łazienki częściej niż raz na 2 godziny zobowiązane są poinformować o tym organizatorów zawodów nie później, niż tydzień przed rozpoczęciem zawodów. W tych przypadkach wymóg pozostawania przez całą turę w jednym pomieszczeniu może zostać uchylony, lecz mogą być zastosowane inne sposoby kontroli kontaktowania się z osobami trzecimi.
 • 9. Najpóźniej na tydzień przed terminem zawodów uruchomiona zostanie strona internetowa z funkcją pomocy), gdzie można zgłaszać problemy związane ze zdalnym trybem zawodów.
 • 10. Na dzień przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się zdalne spotkanie uczestników/iczek z organizatorami Olimpiady z wykorzystaniem środków, które będą używane podczas zawodów. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla uczestników/iczek. Podane zostaną tam szczegóły organizacji zawodów zdalnych, w szczególności metody porozumiewania się z osobą nadzorująca w trakcie zawodów. Wylosowane zostaną numery startowe uczestników/iczek. Zostanie też sprawdzony sposób przesyłania przez uczestników/iczki do Komitetów Okręgowych fotografii lub skanów.
 • 11. Losowania numerów startowych dokona komputer, każdy uczestnik/iczka zostanie poinformowany/a o swoim numerze startowym, lista uczestników/iczek z przyporządkowanymi numerami zostanie przekazana w formie zaszyfrowanej przewodniczącemu Komitetu Głównego Olimpiady.
 • 12. Zawody rozgrywane są w całym kraju równocześnie.
 • 13. Na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy/iczki zobowiązani są do uruchomienia wskazanych aplikacji komputerowych, które służą do przekazania treści zadań oraz umożliwiają osobom nadzorującym obserwację uczestnika/iczki przez cały czas trwania zawodów. Uczestnicy/iczki będą zobowiązani/e do pokazania do kamery dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • 14. Warunkiem przystąpienia przez uczestnika/iczkę do zawodów jest złożenie oświadczenia (poprzez kliknięcie w komputerze) o samodzielności rozwiązań, stosowaniu się do regulaminu Olimpiady i wykonywaniu poleceń osoby nadzorującej przebieg zawodów oraz wyrażenie zgody na nagrywanie zawodów.
 • 15. Przed rozpoczęciem zawodów, a także w trakcie zawodów, zawodnicy/iczki mogą być proszeni/one o pokazanie do kamery internetowej wszystkich materiałów, z których zamierzają korzystać, zgodnie z pkt. 4.3.10 Regulaminu Olimpiady. Użycie materiałów innych niż wymienionych w punkcie 4.3.10 jest niedozwolone.
 • 16. Czas rozwiązywania zadań wynosi 4,5 godziny, nie wliczając przerw. Oczekiwany czas każdej przerwy wynosi pół godziny.
 • 17. Zawody odbywają się w turach, np. odpowiadających kolejnym zadaniom. Czas trwania tur, nie dłuższy niż 2 godziny, zostanie podany przed rozpoczęciem zawodów.
 • 18. W trakcie tury kamera internetowa, mikrofon i głośnik każdego/ej uczestnika/iczki powinny być stale włączone. Kamera powinna być ustawiona tak, by pokazywała zawodnika/iczkę. W każdej chwili osoba nadzorująca może zobowiązać uczestnika/iczkę o zmianę ustawienia kamery.
 • 19. W trakcie danej tury uczestnikom/iczkom nie wolno wychodzić z pomieszczenia, w którym rozwiązują zadania ani kontaktować się w jakikolwiek sposób z innymi osobami. Kontakt dozwolony jest wyłącznie z osobami nadzorującymi wskazanymi przez organizatorów olimpiady przed rozpoczęciem zawodów, komunikacja z nimi odbywa się za pomocą urządzeń wymienionych w punkcie 5. Opuszczenie pomieszczenia, w którym przebywa zawodnik/iczka w czasie trwania każdej tury jest powodem do dyskwalifikacji zawodnika/iczki, nie dotyczy to osób wymienionych w punkcie 4.
 • 20. Na początku każdej tury zawodów uczestnicy/iczki otrzymują treść zadania (lub zadań) do rozwiązania podczas danej tury.
 • 21. Uczestnicy/iczki rozwiązują podane zadania na własnych kartkach papieru w formacie A4. Wszystkie kartki powinny zawierać numer zadania, maja być ponumerowane i podpisane wyłącznie numerem startowym zawodnika. Rozwiązania zadań mogą wymagać wpisania częściowych odpowiedzi do aplikacji komputerowej w trakcie trwania danej tury.
 • 22. W trakcie zawodów uczestnicy/iczki mogą być zobowiązani/e przez nadzorujące osoby do pokazania kamerą swojego pokoju, biurka lub stołu i swoich zapisanych (lub pustych) kartek papieru.
 • 23. Do zakończenia danej tury uczestnicy/iczki mogą korzystać z komputera tylko do wyświetlenia treści zadań lub do obsługiwania aplikacji służącej do wpisania częściowych rozwiązań. Można również korzystać z komputera do komunikacji z organizatorami olimpiady. Użycie komputera lub telefonu do komunikacji z kimkolwiek poza organizatorami jest niedopuszczalne.
 • 24. W przypadku zerwania połączenia internetowego uczestnik/iczka jest zobowiązany/a do natychmiastowego nawiązania połączenia telefonicznego z osobą nadzorującą. Jeśli osoba nadzorująca zauważy zerwanie połączenia internetowego z danym/ą uczestnikiem/iczką powinna go/ją natychmiast zawiadomić o tym przez telefon. Uczestnik/iczka powinien/nna podjąć próbę ponownego uruchomienia połączenia internetowego. Utrata połączenia internetowego na dłużej niż 10 minut oznacza dyskwalifikację uczestnika/iczki z danej tury. Czasowa utrata połączenia internetowego nie daje prawa do dodatkowego czasu na rozwiązanie zadań.
 • 25. Do zakończenia zawodów nie wolno upowszechniać treści zadań i swoich rozwiązań. Złamanie tego warunku skutkuje dyskwalifikacją uczestnika/iczki.
 • 26. Na końcu tury zawodów uczestnicy/iczki zobowiązani/e są wykonać czytelne zdjęcie lub skan wszystkich użytych kartek (w formacie .pdf lub .jpg) i przesłanie ich do właściwego Komitetu Okręgowego, adres zostanie podany uczestnikom/iczką wraz z treścią zadań oraz przypomniany na koniec tury zawodów. Podczas wykonywania zdjęć oraz ich wysyłania kamera internetowa ma być włączona, cały przebieg fotografowania i wysyłania ma być widoczny dla osoby nadzorującej. Czas na wysłanie zdjęć lub skanów wynosi 15 minut. Jeżeli uczestnik/iczka niczego nie rozwiąże w danej turze, także powinien/nna przesłać skan pustych, oznakowanych kartek. Po sfotografowaniu kartki należy włożyć do koperty i zakleić koperty, dopiero potem uczestnik/iczka może wyłączyć kamerę internetową.
 • 27. Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu zawodów uczestnicy/iczki wysyłają w sposób umożliwiający udowodnienie terminu wysłania (np. listem poleconym, kurierem lub za pomocą paczkomatu) swoje oryginalne rozwiązania do odpowiedniego Komitetu Okręgowego.
 • 28. Podstawą do oceniania rozwiązania uczestnika/iczki jest wersja zeskanowana lub sfotografowana. Oryginalne kartki służą głównie do weryfikacji oryginalności pracy oraz w celach archiwizacyjnych. Przy ocenie rozwiązania oryginały brane są pod uwagę jedynie w przypadku wątpliwości. Jeśli wersja oryginalna różni się od wersji zeskanowanej lub sfotografowanej uczestnik/iczka zostaje zdyskwalifikowany/a.