69. Olimpiada Fizyczna

Regulamin

Podstawę organizacji Olimpiady Fizycznej, zwanej dalej Olimpiadą lub OF, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125).

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady określa § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Organizacja zawodów Olimpiady fizycznej możliwa jest dzięki finansowaniu z dotacji MEN, nieodpłatnemu wkładowi pracy członków Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych oraz niematerialnemu wsparciu różnych instytucji naukowych.

Celem zawodów Olimpiady Fizycznej jest propagowanie wiedzy fizycznej, rozbudzenie zamiłowania do fizyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży.

§ 1. OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR

 • 1.1. Organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo Fizyczne z siedzibą w Warszawie, Nr w KRS: 0000051642, NIP 526‑23‑85‑038, REGON 000809167, Adres ul. Hoża 69, 00‑681 Warszawa, tel. 22 5532 856, tel./faks: 22 6212668, ptf@fuw.edu.pl

 • 1.2. Zadania Organizatora:

  • a) powoływanie członków Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych,

  • b) rozwiązywanie problemów i sporów,

  • c) w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Komitetu Głównego wprowadzanie zmian do regulaminu i programu Olimpiady,

  • d) działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.

 • 1.3. Organizator ma prawo do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady.


§ 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OLIMPIADY

 • 2.1. Olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym (Komitet Główny i Komitety Okręgowe).

  Za poziom merytoryczny i organizację zawodów odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Fizycznej oraz trzynaście Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej powoływanych przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Obszar działania Komitetów Okręgowych podany jest w załączniku.

 • 2.2.Komitet Główny Olimpiady (KGOF).

  • 2.2.1. Komitet Główny Olimpiady (KGOF) oraz jego Przewodniczący powoływany jest przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. w skład KGOF wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Organizacyjny, Sekretarz naukowy do spraw zadań teoretycznych, Sekretarz naukowy do spraw zadań doświadczalnych oraz pozostali członkowie.

  • 2.2.2 KGOF funkcjonuje według następujących zasad:

   • a) KGOF decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, układa zadania, przyznaje tytuły finalistów i laureatów, rozstrzyga odwołania,

   • b) w sytuacjach nadzwyczajnych KGOF może podejmować decyzje w innych sprawach dotyczących Olimpiady, w szczególności nieujętych w niniejszym Regulaminie.

   • c) KGOF podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego,

   • d) w przypadku, gdy zebranie się KGOF nie jest możliwe, a podjęcie decyzji jest konieczne, prawomocne decyzje może podjąć trzech spośród następujących członków KGOF: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Organizacyjny, Sekretarz naukowy do spraw zadań teoretycznych, Sekretarz naukowy do spraw zadań doświadczalnych. Decyzje podjęte w tym trybie nie mogą dotyczyć kwalifikacji do zawodów III stopnia oraz przyznawania tytułów laureata,

   • e) Decyzje KGOF dotyczące zatwierdzania treści zadań wszystkich stopni, kryteriów ocen, kwalifikacji do zawodów III stopnia, przyznawania tytułów, ujawniania nazwisk autorów prac i odwołań są protokołowane,

   • f) w przypadku nieobecności Przewodniczącego wszystkie jego funkcje sprawuje Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia KGOF może prowadzić również członek KGOF wyznaczony przez Przewodniczącego.

 • 2.3. Komitety Okręgowe.

  • 2.3.1. Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej (KOOF) powoływane są przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Do zadań KOOF należą:

   • a) przeprowadzenie zawodów pierwszego stopnia,

   • b) sprawdzenie rozwiązań zadań zawodów pierwszego stopnia nadesłanych przez uczestników,

   • c) przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do udziału w części teoretycznej drugiego stopnia,

   • d) przeprowadzenie części teoretycznej zawodów drugiego stopnia,

   • e) przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do udziału w części doświadczalnej drugiego stopnia,

   • f) przeprowadzenie części doświadczalnej drugiego stopnia,

  • 2.3.2. Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej mają swoje siedziby w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

 • 3.1. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub techników, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

  W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć — za zgodą odpowiedniego KO OF — uczniowie rekomendowani przez wojewódzkie komisje konkursowe jako laureaci konkursów oraz inni uczniowie rekomendowani przez swoje szkoły.

 • 3.2. w indywidualnych przypadkach KGOF może wyrazić zgodę i ustalić zasady organizacyjne udziału w Olimpiadzie uczniów nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniów mających obywatelstwo RP, ale będących uczniami szkół zlokalizowanych poza terytorium RP. Zasady te nie mogą naruszać niniejszego regulaminu, ani wymagań merytorycznych obowiązujących uczniów szkół krajowych mających obywatelstwo polskie.

 • 3.3. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien:

  • a) zarejestrować się za pośrednictwem strony KGOF www.kgof.edu.pl,

  • b) dostarczyć rozwiązanie co najmniej jednego zadania zawodów i stopnia na adres KOOF właściwego ze względu na adres szkoły, do której uczestnik uczęszcza.

 • 3.4. Uczestnicy zobowiązani są do:

  • a) przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady,

  • b) informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie — zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.

 • 3.5. Prawa uczestnika:

  • a) udział w Olimpiadzie jest dobrowolny,

  • b) uczestnikom zawodów II i III stopnia Olimpiada zwraca koszty podróży z miejsca zamieszkania na zawody i z powrotem oraz koszty wyżywienia i noclegów w czasie zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • c) uczestnik ma prawo do składania odwołań od decyzji KOOF i KGOF. Tryb odwoławczy omówiony jest w paragrafie 6.

  • d) przystąpienie do Olimpiady jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i zgodą na publikację wyników na stronie Olimpiady.

  • e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie.

§ 4. Organizacja zawodów

 • 4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

  • 4.1.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny.

  • 4.1.2. Zawody są trójstopniowe.

  • 4.1.3. Podstawę do kwalifikowania uczestników Olimpiady do zawodów wyższego stopnia, przyznawania tytułów i nagród oraz kwalifikowania do reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną stanowią wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w danej edycji Olimpiady. Wyniki uzyskane we wcześniejszych edycjach Olimpiady bądź innych olimpiadach, konkursach itp. nie są brane pod uwagę.

 • 4.2. Zawody I stopnia.

  • 4.2.1. Zawody I stopnia składają się z dwóch części.

  • 4.2.2. Zadania zawodów I stopnia są publikowane na stronie internetowej KGOF www.kgof.edu.pl.

  • 4.2.3. Uczniowie rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, tablic, itp. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania.

  • 4.2.4. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłają do KOOF właściwych dla województw lub powiatów, w których znajdują się szkoły, do których uczęszczają. Terminy przesyłania rozwiązań (liczy się data stempla pocztowego) są podawane wraz z treścią zadań.

  • 4.2.5. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia oceniane są według procedury opisanej w par. 4 ust. 5.

 • 4.3. Zawody II stopnia.

  • 4.3.1. Do zawodów II stopnia — części teoretycznej oraz zawodów II stopnia — części doświadczalnej uczniowie są kwalifikowani przez KOOF. Kwalifikacja do zawodów II stopnia — części teoretycznej odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań części 1 oraz części 2 zawodów i stopnia. Kwalifikacja do zawodów II stopnia — części doświadczalnej odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań zawodów II stopnia — części teoretycznej.

  • 4.3.2. KOOF powiadamia uczestników o wynikach kwalifikacji do każdej tury zawodów II stopnia oraz o miejscu i dokładnym terminie tych zawodów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Informacje te uczestnicy mogą również uzyskać bezpośrednio we właściwym KOOF. o wynikach kwalifikacji do zawodów powiadamiane są również szkoły, do których uczęszczają uczestnicy.

  • 4.3.3. Minimum kwalifikujące do każdej części zawodów II stopnia — takie samo dla wszystkich okręgów — ustalają KOOF w porozumieniu z KGOF. Do zawodów II stopnia — części teoretycznej kwalifikowanych jest nie mniej niż 50% uczestników zawodów i stopnia, a do zawodów II stopnia — części doświadczalnej — nie mniej niż 30% uczestników zawodów II stopnia — części teoretycznej, jeśli tylko pozwalają na to warunki techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów doświadczalnych.

  • 4.3.4. KGOF może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do części doświadczalnej zawodów II stopnia dodatkowo do trzech zawodników, którzy w danym okręgu uzyskali najwięcej punktów w części teoretycznej zawodów II stopnia, jeśli w danym okręgu minimum kwalifikujące do dalszych zawodów przekroczyło mniej niż trzech zawodników.

  • 4.3.5. w czasie zawodów II stopnia wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań. w przypadkach wyjątkowych, jak np. klęsk żywiołowych i innych sytuacjach związanych z działaniem siły wyższej, które uniemożliwiłyby części uczestników udział w zawodach w przewidzianym terminie, KGOF może od tej zasady odstąpić.

  • 4.3.6. Zawody II stopnia rozgrywane są anonimowo: uczestnicy opatrują swoje prace jedynie numerami wylosowanymi przed rozpoczęciem zawodów, a ujawnienie nazwisk autorów prac następuje dopiero po zakończeniu klasyfikacji.

  • 4.3.7. Zawody II stopnia rozgrywane są w dwóch turach — teoretycznej i doświadczalnej — obie w miastach, w których mają swoje siedziby KOOF.

  • 4.3.8. Zawody każdej z części zawodów II stopnia rozgrywane są w tym samym dniu we wszystkich okręgach. Godziny rozpoczęcia zawodów wyznaczają KOOF biorąc pod uwagę lokalne warunki komunikacyjne itp. Dopóki zawody nie rozpoczną się we wszystkich okręgach zawodnicy nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których odbywają się zawody. Godzina ta jest wyznaczana przez KGOF, po konsultacji z KOOF i jest podawana zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

  • 4.3.9. Rozwiązania zadań zawodów II stopnia oceniane są według procedury opisanej w par. 4 ust. 5.

  • 4.3.10. W czasie zawodów II stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

   • a) własnego kalkulatora elektronicznego,

   • b) własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),

   • c) jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

   W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu, tablet, komputer przenośny, telefon komórkowy, odtwarzacz mp3, itp.

  • 4.3.11. W czasie wykonywania doświadczenia w części doświadczalnej zawodów zawodnicy mogą używać wyłącznie materiałów i przyrządów opisanych w treści zadania i dostarczonych przez organizatorów. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do instrukcji organizatorów dotyczących sposobu używania dostarczonych materiałów i przyrządów

 • 4.4. Zawody III stopnia.

  • 4.4.1. Do zawodów III stopnia uczestnicy są kwalifikowani przez KGOF na podstawie ujednoliconych ocen wystawionych przez recenzentów wyznaczonych przez KGOF za rozwiązanie zadań II stopnia.

  • 4.4.2. Do zawodów III stopnia dopuszczanych jest nie więcej niż 80 uczestników którzy uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4 pkt. 3.

  • 4.4.3. W szczególnych przypadkach KGOF może ustalić minimalną ocenę kwalifikującą do zawodów III stopnia według innego kryterium.

  • 4.4.4. KGOF powiadamia uczestników o wynikach kwalifikacji do zawodów III stopnia oraz o miejscu i dokładnym terminie tych zawodów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Informacje te uczestnicy mogą również uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej KGOF.

  • 4.4.5. Wszyscy zakwalifikowani do zawodów III stopnia uczestniczą w części doświadczalnej i teoretycznej, które są rozgrywane w ciągu dwóch kolejnych dni.

  • 4.4.6. W czasie zawodów III stopnia stosuje się odpowiednio zasady opisane w punktach 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.10 i 4.3.11

  • 4.4.7. o kolejności miejsc decyduje łączna ocena za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia. w przypadku uzyskania jednakowych ocen przez kilku uczestników rozstrzygają oceny, które uzyskali w zawodach II stopnia, a jeśli oceny te również są takie same, to przyznawane są miejsca ex aequo.

 • 4.5. Zasady oceniania rozwiązań zadań.

  • 4.5.1. KGOF opracowuje Wytyczne odnośnie cząstkowej punktacji za poszczególne etapy rozwiązania zadań.

  • 4.5.2. Rozwiązania zadań w zawodach i stopnia i części teoretycznej II stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez KOOF.

  • 4.5.3. Rozwiązania zadań zawodów części doświadczalnej II stopnia i zawodów III stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez KGOF.

  • 4.5.4. Każde rozwiązanie zadania części i zawodów i stopnia sprawdzane jest przez jednego recenzenta w skali od 0 do 4 punktów. Dopuszcza się, by rozwiązania różnych zadań sprawdzały różne osoby.

  • 4.5.5. Poczynając od części II zawodów i stopnia, stosuje się następującą procedurę:

   • a) Wszystkie rozwiązania danego zadania (w przypadku zawodów i stopnia oraz części teoretycznej zawodów II stopnia — w danym okręgu) sprawdzane są przez tych samych dwóch recenzentów. Dopuszcza się, by rozwiązania różnych zadań sprawdzały różne osoby.

   • b) Recenzenci sprawdzają rozwiązania niezależnie od siebie, a na pracach nie mogą czynić żadnych notatek, uwag. itp., ani wpisywać przyznanych ocen.

   • b) Rozwiązania zadań teoretycznych oceniane są przez każdego recenzenta w skali od 0 do 10 punktów, a rozwiązania zadań doświadczalnych — w skali od 0 do 20 punktów. Ocen ułamkowych nie stosuje się.

   • d) Po sprawdzeniu wszystkich prac recenzenci uzgadniają oceny. Oceny uważa się za uzgodnione jeśli różnica ocen przyznanych przez dwóch recenzentów jest nie większa niż 1 punkt w przypadku zadań teoretycznych i nie większa niż 2 punkty w przypadku zadań doświadczalnych. Protokół zawierający uzgodnione oceny recenzenci oddają wraz z rozwiązaniami zadań uczestników do odpowiedniego KOOF (w przypadku zawodów i stopnia oraz części teoretycznej zawodów II stopnia) lub KGOF (w przypadku części doświadczalnej zawodów II stopnia oraz zawodów III stopnia).

   • e) Za ocenę rozwiązania zadania przyjmuje się sumę ocen przyznanych przez recenzentów. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za każde z zadań teoretycznych wynosi 20, a za każde z zadań doświadczalnych — 40.

   • f) KGOF może ustalić maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie konkretnego zadania na innym poziomie niż wymieniony powyżej, jednocześnie modyfikując skalę ocen stosowaną do tego rozwiązania. Maksymalna ocena, którą za rozwiązanie danego zadania można uzyskać, podawana jest wraz z treścią zadania.

  • 4.5.5. Za łączną ocenę pracy uczestnika w zawodach danego stopnia przyjmuje się sumę ocen za rozwiązania wszystkich zadań danego stopnia zawodów.

  • 4.5.6. Przy ocenianiu zadań przyjmuje się zasadę, że uczestnik powinien udowodnić zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych.

  • 4.5.7. KOOF przesyłają do KGOF rozwiązania zadań teoretycznych i doświadczalnych wszystkich uczestników zawodów II stopnia — części doświadczalnej. W celu pełnego ujednolicenia kryteriów oceniania uczestników z różnych okręgów recenzenci wyznaczeni przez KGOF oceniają raz jeszcze wszystkie przesłane rozwiązania zadań prace według zasad opisanych powyżej.

§ 5. Przepisy szczegółowe

 • 5.1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by umożliwić start w Olimpiadzie osobom niepełnosprawnym. Nie jest jednak przewidziana zmiana zadań ani czasu trwania zawodów.

 • 5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe nie są podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.

 • 5.3 Podczas ustalania terminarza Olimpiady organizatorzy porozumiewają się z organizatorami Olimpiad zbliżonych tematycznie i starają się uniknąć pokrywających się terminów zawodów.

 • 5.4. Dyskwalifikacja

  • 5.4.1. Wszelkie decyzje dotyczące dyskwalifikacji zawodników podejmuje KGOF.

  • 5.4.2. Uczestnik może być zdyskwalifikowany na każdym etapie zawodów.

  • 5.4.3. Uczestnik może być zdyskwalifikowany za nieprzestrzeganie regulaminu Olimpiady.

  • 5.4.4. w przypadku stwierdzenia, że rozwiązanie któregokolwiek z zadań przedstawione przez uczestnika Olimpiady nie było samodzielne, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

  • 5.4.5. w przypadku stwierdzenia, że dane pomiarowe zawarte w rozwiązaniu któregokolwiek z zadań doświadczalnych przedstawionych przez uczestnika Olimpiady zostały sfałszowane, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

  • 5.4.6. w zawodach II i III stopnia uczestnik może zostać zdyskwalifikowany za korzystanie z niedozwolonych pomocy i niestosowanie się do instrukcji organizatorów dotyczących sposobu używania dostarczonych materiałów i przyrządów.

§ 6. Tryb odwoławczy

 • 6.1. Odwołania od decyzji KOOF i KGOF uczestnicy zawodów, a w przypadku uczestników niepełnosprawnych również ich rodzice, mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.kgof.edu.pl wyników danego etapu zawodów. Terminy ogłoszenia wyników podawane są w harmonogramie Olimpiady.

 • 6.2. Odwołanie, zawierające wskazanie kwestionowanych ocen oraz merytoryczne uzasadnienie, musi być złożone na piśmie. Odwołanie to musi być przesłane obydwoma wymienionymi niżej kanałami komunikacji

  • a) listem poleconym, przy czym terminy określone w par. 6 ust. 1 odnoszą się do daty stempla pocztowego,

  • b) pocztą elektroniczną, przy czym adresy poczty elektronicznej KOOF i KGOF podane są na stronie www.kgof.edu.pl.

 • 6.3. Zastrzeżenia dotyczące otrzymanego zestawu doświadczalnego i przygotowanego stanowiska pomiarowego w części doświadczalnej zawodów II i III stopnia muszą być zgłoszone organizatorom podczas trwania zawodów i potwierdzone przez nich na piśmie.

 • 6.4. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia — części teoretycznej oraz zawodów II stopnia — części doświadczalnej należy składać do właściwych KOOF.

 • 6.5. Odwołania, o których mowa w par. 6 ust. 4, są rozpatrywane przez KOOF. Odwołania rozpatrzone negatywnie KOOF przesyła wraz z rozwiązaniami zadań, których dotyczą, i uzasadnieniem decyzji do KGOF, który podejmuje ostateczną decyzję.

 • 6.6. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia oraz od wyników zawodów III stopnia należy składać do KGOF.

 • 6.7. Decyzje KGOF po rozpatrzeniu odwołań są ostateczne.

§ 7. Zawody są pisemne

 • Oryginalne rozwiązania uczestników przechowywane są przez okres 5 lat.

§ 8. Nagrody i uprawnienia

 • 8.1. Tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej otrzymują wszyscy, którzy uczestniczą w zawodach III stopnia.

 • 8.2. w szczególnych przypadkach, np. rażąco niskich ocen części prac, KGOF może ustalić minimalną ocenę konieczną dla uzyskania tytułu finalisty Olimpiady Fizycznej.

 • 8.3. Tytuł laureata Olimpiady Fizycznej przyznawany jest tym uczestnikom zawodów III stopnia, którzy za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej z 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac w tych zawodach, z zastrzeżeniem par. 8 ust. 4.

 • 8.4. w szczególnych przypadkach, np. znacznej dysproporcji ocen pomiędzy najlepszymi pracami, KGOF może ustalić minimalną ocenę konieczną dla uzyskania tytułu laureata według innego kryterium.

 • 8.5. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 • 8.6. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 • 8.7. Laureaci OF otrzymują dyplomy laureata oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.

 • 8.8. Finaliści OF otrzymują dyplomy finalisty oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.

§ 9. Olimpiada Międzynarodowa

 • 9.1 Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej wymaga zgody uczestnika

 • 9.2. Sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej:

  • a) Do pięcioosobowej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) zapraszani są laureaci wedługg kolejności zajętych miejsc.

  • b) KGOF może zmniejszyć liczebność reprezentacji.

  • c) Warunkiem koniecznym ostatecznego zakwalifikowania jest udział w obozie przygotowawczym.

  • d) w przypadku lokaty ex aequo uniemożliwiającej jednoznaczne wyłonienie reprezentacji, dla laureatów, którzy tę lokatę uzyskali, organizowane są w trakcie obozu przygotowawczego zawody dodatkowe rozgrywane podobnie jak zawody III stopnia, tzn. prace są anonimowe i sprawdzane niezależnie przez dwóch recenzentów wyznaczonych przez KGOF.

  • e) Zgodnie ze statutem Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej wiek reprezentanta w dniu 30 czerwca roku, w którym odbywają się zawody, nie może przekraczać dwudziestu lat.

 • 9.3. Prawa i zobowiązania Uczestników Międzynarodowej Olimpiady:

  • a) KGOF pokrywa koszty przejazdu na Międzynarodowa Olimpiadę Fizyczną. Organizatorzy MOF pokrywają koszty pobytu oraz inne miejscowe koszty. Uczestnicy zobowiązani są do dołożenia starań o uzyskanie możliwie najlepszych wyników.

ANEKS

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020, Poz. 530) wprowadza się zmiany do Regulaminu Olimpiady Fizycznej. Zmiany te obowiązują w roku szkolnym 2019/2020.

Punkt 2.2.2. a) przyjmuje brzmienie:
KGOF decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, układa zadania, przyznaje tytuły finalistów i rozstrzyga odwołania.

Punkt 2.2.2. d) – przyjmuje brzmienie:
w przypadku, gdy zebranie się KGOF nie jest możliwe, a podjęcie decyzji jest konieczne, prawomocne decyzje może podjąć trzech spośród następujących członków KGOF: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Organizacyjny, Sekretarz naukowy do spraw zadań teoretycznych, Sekretarz naukowy do spraw zadań doświadczalnych.
Punkt 2.2.2. e) przyjmuje brzmienie:
Decyzje KGOF dotyczące zatwierdzania treści zadań wszystkich stopni, kryteriów ocen, przyznawania tytułów, ujawniania nazwisk autorów prac i odwołań są protokołowane,

Punkt 3.5. b) przyjmuje brzmienie:
uczestnikom zawodów II stopnia Olimpiada zwraca koszty podróży z miejsca zamieszkania na zawody i z powrotem oraz koszty wyżywienia i noclegów w czasie zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Punkt 4.1.2. przyjmuje brzmienie:
Zawody są dwustopniowe.

Ustęp 4.4 przyjmuje brzmienie:
Tytuł finalisty
4.4.1. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy zakwalifikowani przez KGOF na podstawie ujednoliconych ocen wystawionych przez recenzentów wyznaczonych przez KGOF za rozwiązanie zadań II stopnia.
4.4.2. Tytuły finalisty otrzymuje nie więcej niż 80 uczestników którzy uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac, z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4 pkt. 3.
4.4.3. W szczególnych przypadkach KGOF może ustalić minimalną ocenę kwalifikującą do uzyskania tytułu finalisty według innego kryterium.

4.4.4. KGOF powiadamia uczestników o uzyskaniu tytułu finalisty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Informacje te uczestnicy mogą również uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej KGOF.

Punkty 4.4.5 – 4.4.7 – skreśla się

Punkt 4.5.3. przyjmuje brzmienie:
Rozwiązania zadań zawodów części doświadczalnej II stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez KGOF.

Punkt 5.4.6. przyjmuje brzmienie:
w zawodach II stopnia uczestnik może zostać zdyskwalifikowany za korzystanie z niedozwolonych pomocy i niestosowanie się do instrukcji organizatorów dotyczących sposobu używania dostarczonych materiałów i przyrządów.

Ustęp 6.3. przyjmuje brzmienie:
Zastrzeżenia dotyczące otrzymanego zestawu doświadczalnego i przygotowanego stanowiska pomiarowego w części doświadczalnej zawodów II stopnia muszą być zgłoszone organizatorom podczas trwania zawodów i potwierdzone przez nich na piśmie.

Ustęp 6.6. przyjmuje brzmienie:
Odwołania od decyzji o przyznaniu tytułu finalisty należy składać do KGOF.

Ustęp 8.1 – 8.4 oraz 8.6 – 8.7 – skreśla się

Ustęp 8.5 (nazwany teraz 8.1) przyjmuje brzmienie:
8.1. Uprawnienia finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Ustęp 8.8 nazwany zostaje 8.2 w niezmienionym brzmieniu:
8.2.Finaliści OF otrzymują dyplomy finalisty oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe, pieniężne lub mieć ufundowane stypendium.

Punkt 9.2a) przyjmuje brzmienie:
a) Do pięcioosobowej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) zapraszani są finaliści według kolejności zajętych miejsc.

Punkt 9.2d) przyjmuje brzmienie:
w przypadku lokaty ex aequo uniemożliwiającej jednoznaczne wyłonienie reprezentacji, dla finalistów, którzy tę lokatę uzyskali, organizowane są w trakcie obozu przygotowawczego zawody dodatkowe rozgrywane podobnie jak zawody II stopnia, tzn. prace są anonimowe i sprawdzane niezależnie przez dwóch recenzentów wyznaczonych przez KGOF.