Ł A D O W A N I E

69. Olimpiada Fizyczna

REGULAMIN

Podstawę organizacji Olimpiady Fizycznej, zwanej dalej Olimpiadą lub OF, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125).

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady określa § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Organizacja zawodów Olimpiady fizycznej możliwa jest dzięki finansowaniu z dotacji MEN, nieodpłatnemu wkładowi pracy członków Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych oraz niematerialnemu wsparciu różnych instytucji naukowych.

Celem zawodów Olimpiady Fizycznej jest propagowanie wiedzy fizycznej, rozbudzenie zamiłowania do fizyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży.

§ 1. OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR

§ 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OLIMPIADY

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

§ 4. Organizacja zawodów

§ 5. Przepisy szczegółowe

§ 6. Tryb odwoławczy

§ 7. Zawody są pisemne

§ 8. Nagrody i uprawnienia

§ 9. Olimpiada Międzynarodowa